Lil Mo – Nkunim Abotre (Official Lyrics) ft Apya (prodby Apya Musik)

Lil Mo – Nkunim Abotre (Official Lyrics) ft Apya (prodby Apya Musik)

Lil Moo-Nkunim Abotre-feat-Apya-Prod-By-Apya

Lil Mo – Nkunim Abotre (Official Lyrics) ft Apya (prodby Apya Musik)

NKUNIM ABOTRE

INTRO
Its Apya on The Beat

CHORUS
Nka ))pe me seye nso any3 yie
Me myame no ab) me nkunim Abotre
Mootwe me san no na meeko manim
Atamfo agyinatuo nyinaa ay3 kwa

Nka ))p3 me s3y3 nso any3 yie oooo
Yab) me Nkunim Abotre
Otwe me san no na meeko manim
Atamfo Agyinatuo nyinaa aye kwa

VERSE
Me nyame no Abo me nkunim Abotre wai
( I will never be a looser )
Yeee me nyame no abo me Nkunim Abotre ooooo a ( Never be A looser )
Me nyame no abo me Nkunim Abotre wai
( I will never be A looser )
Yee me nyame no abo me nkunim Abotre a
( Never Be A looser )

RAP
I don’t even know why they wanna see me fall
Because s3 me time aso ma menso yefre me boss
You cannot rewind my life and thats all
Meye Saul mpo mo antumi me ooo na madane Paul
Woye a woye kwa
Wotan Okwaduro koraa nye ne mirika
Me yiedie ntese Dame na wo ab3te me kwakwa
Me twere Obotantim, Juda mu Gyata
Me Nyame no Onda nti wama me anka
Babylon afei oma me aplause
Mehye under no wo amboa me now you say I dey force
Wahu s3 han bi ato meso ma megye awards
The stone whey the builders reject, them dey rush to be my friend
Life is unfair
You think about the beginning without knowing the End
Criticize you figure say na you be my strength
Nkuguo no wa type nso wantumi an clicke send
Ab) noso
Meka akyerewo nea wonim y3 biaa koso y3
Na hu woho s3 Obiaa nni ho nom a one wo s3
Nya Gyidie na Obonsam ne Nyame nye p3
Ebekye nso enka ho da
Sore menye Mr3
Mm sore menye mmr3
Menye mmre Koraaa aaa aaaa aaa aaa aa

CHORUS
Nka ))pe me seye nso any3 yie
Me myame no ab) me nkunim Abotre
Mootwe me san no na meeko manim
Atamfo agyinatuo nyinaa ay3 kwa

Nka ))p3 me seye nso any3 yie oooo
Yab) me Nkunim Abotre
Otwe me san no na meeko manim
Atamfo Agyinatuo nyinaa aye kwa

VERSE
Me nyame no Abo me nkunim Abotre wai
( I will never be a looser )
Yeee me nyame no abo me Nkunim Abotre ooo a (Never be A looser )
Me nyame no abo me Nkunim Abotre wai
( I will never be A looser )
Yee me nyame no abo me nkunim Abotre wai
( Never Be A looser )

RAP
Ebi de3 eeya
Ebo de3 eemobo
Woba wiase na wo ambo bra a yehu wose apotro
Nkoraa nyinaa ka fon kyere wo, 33ya tese pomp)
3ba no saa Obiaa nbu wo, wo life ayese Komp)
Ayie duru a behwe 40years na ootwe nkonwa
Because se obaa wiase wamb) bra
Abrab) ne no di asie nti yehu no se nkonua
Ne nua kotoa koraa ayeyie ema yede no twa no mpoa
Biibi si na sika nii enya embay3 a yendi asem
Obiaa nhu woso nfaso), waye se Denkyem
Nea Owo sika be Abusua ti, tete Anwensem
Nyame mmre ne mre pa, enye adea a wobeka nsesam wate
Ebo woho a na yene wo goro)
Emfa hoo, wode3 nnipa mu koraa kwan ahor)
Yenka se wafom, yebe fano se woye ohoho)
Saa na ewiase te3
Nea oben suo na etwi kodo)
Ebekye nso 3nka ho da. Mengye penee
Yenhye daam nhwa kor)moo nkase nyame ne hene
Cos Judah mu Gyata no onsi Kwadwofo) hene
Nti wo tan nfifire a 3ne3 wob3 we nkyene
Wo nni bie nti aware3 mpo bo wo
Kapre bawo – obiaa mpe wo
Yewo hia
Na yewo hia
Na yewo hia buburoo
Nanso wo de3 yi de3 daama da nkokoom
Nya abotere wiase yi mu bibiaa wo ne mer3
Nia wohu no a wani bre no, wonim no ahyase3
Hus3 wiase yi mu, nea wanya neho biaa nso ab3bre
S3 neba eedi d3 a, 3kyer3 s3 ne papa ab3 br3
Life ayes3 koko
Wonya wie a, Aka maasa
Ode nkwa homee no akyewo, ne3 aka mo ose brenya
Menfa wo hia nko wuom, wnkas3 mehuu ye anka
Sore ema Ohia nhy3 wo skirt ne Kaba

CHORUS
Nka ))pe me seye nso any3 yie
Me myame no ab) me nkunim Abotre
Mootwe me san no na meeko manim
Atamfo agyinatuo nyinaa ay3 kwa
Nka ))p3 me s3y3 nso any3 yie oooo
Yab) me Nkunim Abotre
Otwe me san no na meeko manim
Atamfo Agyinatuo nyinaa aye kwa

VERSE
Me nyame no Abo me nkunim Abotre wai
( I will never be a looser )
Yeee me nyame no abo me Nkunim Abotre ooo a (Never be A looser )
Me nyame no abo me Nkunim Abotre wai
( I will never be A looser )
Yee me nyame no abo me nkunim Abotre wai
( Never Be A looser )
Yeeee

Martin Donaldson Daisy is the Owner of Music Arena Gh.  As a graphic designer, blogger and social media expertise, he is the confident and creative designer who is self-motivated, self-sufficient and comes to you with a strong background in both print and digital media. He currently lives and study's Digital Media in Nottingham College, United Kingdom.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
UA-81699332-1